Projectes


A continuació us presentem els projectes desenvolupats pel Clúster Food Service:

PROJECTE D’ECODISSENY D’ENVASOS AL SECTOR DE MENJAR RÀPID DE CATALUNYA

01/06/2017

PROJECTE D’ECODISSENY D’ENVASOS AL SECTOR DE MENJAR RÀPID DE CATALUNYA

Consisteix en un projecte d’ecodisseny dels envasos i embalatges utilitzats al sector del menjar ràpid a Catalunya, per tal de trobar noves solucions d’envasament que compleixin criteris d’ecodisseny i a la vegada siguin competitives econòmicament i tècnicament. El projecte s'ha fet amb el suport de l'Agència Catalana de Residus.

Les fases i etapes del projecte han sigut:
 
Diagnosi ambiental
A.Selecció de les empreses participants i selecció dels envasos
B.Presentació en el sí de les empreses i definició dels equips de treball (opcional)
C.Formació en conceptes d'ecodisseny (opcional)
D.Diagnosi ambiental dels envasos referents
Ecodisseny
F.Definició de l’ecobriefing
G.Desenvolupament dels ecoenvasos
H.Validació del ecoenvasos desenvolupats
I.Elaboració dels informes de resultats
Comunicació
J.Definició dels aspectes comunicatius del projecte
K.Preparació dels documents de difusió del projecte (fitxes, guia sectorial)
L.Presentació dels resultats del projecte
Guia metodològica
M.Elaboració de la metodologia genèrica d’implantació de projectes d’ecodisseny en sectors industrials de Catalunya
 
Els resultats del projecte es presenten l'1 de juny del 2017
ECONOMIA CIRCULAR

31/03/2017

PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR EN EL CLÚSTER FOODSERVICE

Projecte que ha estudiat l'aplicació de l’economia circular al sector Foodservice incloent oportunitats i estratègies recomanades.

Aquest projecte té com a objectiu donar resposta als següents reptes:

  • Reduir l’impacte econòmic vinculat a la gestió dels residus (producte i envàs) mitjançant estalvis i sinèrgies.
  • Reintroduir els residus com a recursos dels processos productius interns i externs.
  • Ecoinnovar en els envasos del sector (Seguretat alimentaria, sostenibilitat, packagin actiu, logística,...)

Com a resultat del projecte, els socis del clúster han obtingut:

• Guia sobre aplicació de l’economia circular al sector Foodservice incloent oportunitats i estratègies recomanades.
• Anàlisi DAFO de 5 empreses pilot.
Consumidor clau

04/02/2017

PROJECTE CONSUMIDOR CLAU

Projecte que va desenvolupar una primera fase en el 2016 i que tindrà una segona part en aquest any 2017.

L'objectiu del projecte era conèixer el mercat, identificar les tendències que l'afecten i generen una experiència que fidelitzi al consumidor.
Com a objectius específics es va identificar usuaris i variables que impactessin al Clúster Foodservice, es va analitzar el comportament etnogràfic actual i es va identificar les tendències que l'afecten.
Analitzant els senyals es van identificar patrons de comportament i es va fer un mapping de tendències de menjar, detectant un insights i divers emocionals, detectant uns escenaris d'oportunitat per les empreses del clúster.

Es té previst fer una segona fase del projecte durant el 2017 per com aprofitar aquests escenaris d'oportunitat per desenvolupar polítiques d'innovació i desenvolupament de nous productes a les empreses.

butlleti

03/02/2017

BUTLLETÍ DE VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA

L’objectiu d’aquest butlletí periòdic trimestral és fer un seguiment continu de les novetats i tendències que hi ha actualment en el mercat, relacionades amb el Foodservice, per tal de conèixer les innovacions que apareixen en els productes i en la tecnologia.

Les empreses operen en un context cada vegada més globalitzat i per a poder encarar els reptes de competitivitat i internacionalització, és indispensable conèixer les innovacions que apareixen en productes i tecnologies, així com les principals tendències dels mercats.
 

Els temes d’interès tractats en aquest són:

  • Categories de productes d’alimentació/begudes
  • Tendències en “FOOD”
  • Tendències en consum/ “lifestyle”
  • Tecnologies
  • Països sobre els quals es farà un seguiment especial.
NFC

20/12/2016

MÀRQUETING DIGITAL: PROJECTE NFC FOOD CROSS SELLING

Projecte desenvolupat arran de les activitats interclúster, entre el Clúster Foodservice de Catalunya i el clúster Tecnològic BDigital(EURECAT) i amb el suport d'ACCIÓ.

Arran aquestes activitats es van detectar problemes en la promoció comercial dels productes durant el procés de comercialització al canal distribució del sector food.

Objectiu principal
Augmentar l’impacte econòmic, per les empreses participants al projecte, mitjançant una acció de cross selling entre productes al canal distribució basada en noves tecnologies aplicades.


Objectius específics
Les noves tecnologies ens permeten planificar accions d’impacte per tal de corretgir les deficiències detectades en la promoció de productes cara als distribuïdors, ja siguin de primer o de segon nivell.
Concretament proposem un cicle promocional basat en etiquetes NFC, amb alternativa QR, que vinculin productes segons
els resultat de l’anàlisi i filtratge de les dades de venda de l’empresa. Incorporant promocions o accions comercials directes vinculades al producte, evita que l’esforç comercial es centri en intermediaris que sovint no transmeten aquesta informació als seus clients.

ESTUDI RESTAURACIÓ INDEPENDENT

03/07/2015

Estudi de Restauració Independent

La nostra proposta és Entendre el Sector dels BARS INDEPENDENTS a Catalunya perquè fabricants i distribuïdors puguin desenvolupar propostes eficients d'aproximació comercial

La nostra proposta és Entendre el Sector dels BARS INDEPENDENTS a Catalunya perquè fabricants i distribuïdors puguin desenvolupar propostes eficients d'aproximació comercial
 
El perquè de l’estudi és per la necessitat de conèixer la situació de foodservice: 
- El sector del HORECA Tradicional està notablement fragmentat.
- No existeix consens ni en el perímetre de l'univers, ni en la classificació i menys encara en les xifres de negoci del sector
- D'altra banda la informació disponible presenta notables problemes de fiabilitat i homogeneïtat.
- L'accés als clients -restauració- es produeix gairebé sempre a través de distribuïdors (fet que impedeix un major coneixement per part dels proveïdors dels clients-bar)
S'entén per tant que els operadors / proveïdors -principalment- necessitin classificacions disruptives que els permetin orientar, alinear les seves ofertes i rendibilitats al màxim.
 
PROJECTE AAM

31/12/2014

PROJECTE AAM

Projecte que compta amb l'objectiu de plantejar la problemàtica del canvi climàtic, en relació a la biodiversitat, les energies renovables i la gestió de l’aigua

Presentació a desembre del 2014 d’un projecte dins l’àmbit de R+D+I, d’una empresa del Clúster Foodservice amb la col·laboració del clúster de l’aigua (http://www.cwp.cat/) pel desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari, alimentari i forestal per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.